Whistleblowing

Pokud máte podezření, že ve společnosti Betsys dochází nebo by mohlo dojít k porušení zákonných norem, můžete tuto skutečnost oznámit. Oznámení je možné podat elektronicky nebo písemně.

Oznámení se může týkat jakékoliv osoby, pro niž jste jako oznamovatel vykonával/vykonávala nebo vykonáváte práci nebo jinou obdobnou činnost. Může ale směřovat i proti osobě, se kterou jste jako oznamovatel byl/byla nebo jste v kontaktu v souvislosti s výkonem práce.

Vaše oznámení bude řešit Tereza Podhorská, která je vázána mlčenlivostí a bude chránit vaši identitu a informace, které jste poskytl/poskytla. Pokud bylo vaše oznámení anonymní, nebudeme pátrat po vaší totožnosti.

Po odeslání a přijetí vašeho oznámení, ať už elektronicky nebo písemně, Vám potvrdíme jeho přijetí. Potvrzení Vám doručíme na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou jste uvedl/uvedla, pokud jste nepožádal/nepožádala o jiný způsob potvrzení. Nebudeme postupovat tímto způsobem, pokud by došlo k ohrožení ochrany vaší totožnosti nebo k ohrožení ochrany vašich osobních údajů.

Jaký bude postup na naší straně

Zpětnou vazbu o výsledcích oznámení vám poskytneme ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení obsahu oznámení a přijetí příslušných kroků.

Pokud nebylo oznámení učiněno anonymně a nejsme schopni vás kontaktovat, bude Vás řešitel nejpozději do 30 dnů informovat o posouzení oznámení a navržených opatřeních. V případě složitých situací může být lhůta prodloužena až o 60 dnů.

Důležité informace před podáním

Oznamovací systém neslouží k vyřizování osobních sporů mezi kolegy.  Proto podávejte pouze pravdivá a autentická oznámení. 

Pokud učiníte vědomě nepravdivá oznámení, zákon vás nechrání a mohou být přijata další opatření proti vám jak ze strany společnosti, tak ze strany poškozené osoby a státních orgánů. Mimo jiné vám hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč v souladu s § 23 zákona o ochraně oznamovatelů. Při podávání oznámení se také nelze dopouštět jednání, které by naplnilo skutkovou podstatu trestného činu.

Adresa pro písemné doručení oznámení

Tereza Podhorská
Danube House
Karolinská 650
Praha 8
186 00

Formulář pro oznámení